torsdag, den 1. desember 2011

Teatervitenskap foreslås nedlagt

MEDIUM


Instituttleder Arne Bugge Amundsen kommer i dag med en innstilling til instituttstyret om å fase ut faget ved Universitetet i Oslo. Studenter, ansatte og teatermiljøet raser.


Tekst Nanna Baldersheim
Foto: Niels Treschows hus på Blindern/UiO


Da Scenekunst.no i et intervju i oktober i år konfronterte Bugge Amundsen med studentenes og ansattes frykt om at den planlagte opptaksstoppen ved teatervitenskap fra neste høst i virkeligheten var en sniknedeggelse av faget, insisterte instituttlederen på at situasjonen var udramatisk.

- Dette er ikke en utfasing. Vi har søkt vårt fakultet om at vi som en engangsforeteelse ikke skal ta opp nye bachelorstudenter neste høst.

Ført bak lyset

Fagutvalget ved teatervitenskap reagerer sterkt, og opplever at de er blitt ført bak lyset.
- Det er uheldig at vår instituttleder Bugge Amundsen har vært leder for SAK-rapporten (hvor bl.a. faget foreslås nedlagt, red.anm.), og vi mener hans habilitet i denne saken burde diskuteres. Særlig fordi instituttlederen har sittet på informasjon, og også har fattet beslutninger som tilsa at teatervitenskap gikk mot en formalisert nedleggelse, samtidig som han ovenfor et urolig fagmiljø har fremstilt situasjonen som «udramatisk», skriver lederen for fagutvalget, Tora Optun, i en kommentar til Amundsens rapport.

Da Scenekunst.no ringte Bugge Amundsen i dag tidlig, var svaret at han ikke kunne snakke om denne saken nå fordi han er opptatt i møter i hele dag, inkludert styremøtet for teatervitenskap.

I rapporten skriver Amundsen i klare ord at faget bør legges ned i Oslo:

- IKOS (Institutt for kulturstudier og orientalske språk, red.anm.) oppfatter det som mest realistisk at vakante stillinger i teatervitenskap ikke utlyses ved instituttet i fremtiden, og at det nåværende studietilbudet i faget fases ut. IKOS forutsetter at Det nasjonale fakultetsmøtet diskuterer styrking av teatervitenskapen ved å konsentrere faget på færre læresteder enn i dag.

- Teatervitenskap i Oslo avgjørende


Dette vekker sterke reaksjoner, ikke bare hos akademikere, men også i det utøvende teatermiljøet.

- At det finnes et lite teatervitenskapelig fagmiljø i Bergen er ikke nok. Bevaring av teatervitenskap ved UiO er av avgjørende betydning for å holde det faglige nivået høyt. Samtidig er det i Oslo konsentrasjonen av teaterinstitusjoner er høyest, og det er i denne regionen to av de tre høyere teaterfaglige utdanningene (Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo og Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold) er lokalisert. Dialogen mellom disse miljøene er av stor betydning for utviklingen i norsk teater, skriver Norsk Teaterlederforum ved leder Ellen Horn.

Horn understreker hvor viktig et akademisk miljø er for utøverne:

- For norsk teater er det svært viktig at det finnes et vitalt teatervitenskapelig miljø. Ikke bare med tanke på rekruttering av profesjonelle på feltet – et stadig større antall dramaturger, kritikere, teatersjefer og scenekunstnere har teatervitenskapelig bakgrunn – men også med tanke på kunnskapsproduksjon. Hvor ville norsk kunst i dag vært uten kunsthistorie? Eller norsk litteratur uten litteraturvitenskap? Hvor kommer norsk teater til å stå uten teatervitenskap?

Svekker faget nasjonalt

Studentene ved faget reagerer på at instituttledere beskriver utfasingen som et grep som kan komme faget til gode.

- Vi har problemer med å akseptere Bugge Amundsens slutning at teatervitenskapen «styrkes» ved å, som det så fint heter: «konsentreres på færre læresteder enn i dag». Det er ikke hold i en slik argumentasjon. En utfasing vil naturligvis innebære en svekkelse av faget nasjonalt, og kan dermed ikke presenteres som noe annet enn det.

Studentene får bred støtte.

- Teater er en flyktig kunstform. For å kunne studere samtidsteater, må man ha mulighet til å se forestillinger - å være fysisk tilstede. En betydelig del av norsk scenekunstproduksjon finner sted i Oslo og omegn, og det ville være en betydelig svekkelse av fagmiljøet dersom ikke deler av forskningsmiljøet også hadde base her, uttaler Skuespillerforbundet

Andre utdanningsinstitusjoner understreker også viktigheten av å ha faget teatervitenskap ved Universitetet i Oslo.

- For Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo er det trist å se at en av de viktigste premissleverandører for forskning, tenking og diskusjon rundt scenekunst i Norge nå er i ferd med å forsvinne. Dette skjer i en tid hvor scenekunst, performative studier og relasjonelle kunstformer ellers er på enorm framgang, i Norge som resten av verden. Det har i tillegg begynt å oppstå en langt mer fruktbar utveksling mellom de teoretiske miljøene og det praktiske fagfeltet i Norge de siste årene, noe som utvilsomt kan styrke begge over tid, sier dekan Even Lynne.

- Alle kan komme med sin mening. Uttalelsene sendes til sekretariatet i Nasjonalt Fakultetsråd eller som vedlegg til fagutvalg.teatervitenskap@gma​il.com, og vi vil printe det ut og levere det innen fristen, forteller Eline Arbo fra fagutvalget ved teatervitenskap, som også har oppretttet en digital underskriftskampanje.